close
Auping
BE - Nederlands

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ROYAL AUPING NV

Art. 1 – TOEPASSINGSGBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkopen door Royal Auping NV, met vennootschapszetel te 2200 HERENTALS, Fraikinstraat 12 en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (BE)0411.888.724 (hierna: de ‘verkoper’ of ‘Auping’) aan een consument (conform art. I.1, 2° Wetboek Economisch Recht) (hierna: de ‘koper’ of de ‘consument’) van Auping producten, die tot het normaal assortiment van de verkoper behoren.

Art. 2 – OMVANG VAN DE VERPLICHTINGEN
De verkoper is enkel gebonden door garantiebewijzen en door de beschrijving van de producten op de bestelbon. Alle andere informatie uit, prospectussen en publicitaire mededelingen en andere documenten die door hem worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst, zijn slechts indicatief. De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten, kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de rubriek “opmerkingen” op de voorkant van de bestelbon zou blijken dat de constructie, de precieze maten en/of de precieze kleur voor de koper een wezenlijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

Art. 3 – OVEREENKOMST GESLOTEN BUITEN VERKOOPRUIMTE EN OVEREENKOMST OP AFSTAND: HERROEPINGSRECHT
Met overeenkomst buiten de verkoopruimte wordt o.a. bedoeld: verkoop tijdens beurzen of exposities, tijdens een door de verkoper georganiseerde uitstap, alsook ten huize van de koper voor zover deze verkoop ook wettelijk gezien een verkoop buiten de onderneming uitmaakt conform boek VI Wetboek Economisch Recht (hierna: ‘WER’). Met overeenkomsten op afstand wordt bedoeld: iedere overeenkomst op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument, waarbij gebruik gemaakt wordt van technieken voor communicatie op afstand (post, telefoon, internet, …) voor zover deze verkoop ook wettelijk gezien een verkoop op afstand uitmaakt conform boek VI WER. In beide gevallen beschikt de koper over een herroepingsrecht gedurende een termijn van veertien (14) dagen conform art. VI. 47 & 67 WER. Dit herroepingsrecht geldt niet bij een verkoop buiten de verkoopruimte wanneer de koper het bezoek van de verkoper voorafgaandelijk en uitdrukkelijk gevraagd heeft, met de bedoeling te onderhandelen over de aankoop. Voor de herroeping kan dit formulier gebruikt worden. Het herroepingsrecht geldt niet langer wanneer van de producten een gebruik gemaakt wordt dat verder gaat dan nodig voor het testen van het product of voor producten op maat gemaakt naar specificatie van de koper en geldt enkel voor kopers die consumenten zijn in de zin van boek VI WER.

Art. 4 – PRIJS
De prijs is vast en alles inbegrepen, behalve indien de overeenkomst uitdrukkelijk bijkomende kosten vermeldt. Kost van levering wordt afzonderlijk gefactureerd. Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of -plaats en/of -omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen. Indien vóór de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

Art. 5 – LEVERINGSDATUM OF -TERMIJN
Leveringsdatum of -termijn moet uitdrukkelijk overeengekomen zijn. Indien geen precieze leveringsdatum of -termijn werd overeengekomen, dan bedraagt de uiterste leveringstermijn drie maanden vanaf het aangaan of de ondertekening van de overeenkomst of de bestelbon. Levert de verkoper de producten niet ten laatste op de leveringsdatum, of weigert de koper de producten ten laatste op deze datum in ontvangst te nemen, dan kan de benadeelde partij per aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst eisen binnen een termijn van drie (3) weken.

De logistieke partner van Auping zal contact nemen met de consument om de levering te organiseren. De consument verbindt er zich toe om de levering in ontvangst te nemen binnen de twee weken na dit contact van de dienstverlener. De consument kan niet kiezen voor een latere leveringstermijn. De dienstverlener van Auping informeert de klant de ochtend voor de afleverdag, met een indicatie van maximaal 3 uur, indien er nog niet direct met het maken van de afspraak een tijdsslot werd gekozen naar wens van de consument.

Indien de tegenpartij in gebreke blijft dan heeft de benadeelde partij het recht om de afgesloten overeenkomst onmiddellijk te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst. In dit geval heeft ze enkel het recht op de teruggave van alle reeds betaalde bedragen alsook compensatie van alle kosten verbonden aan pogingen tot levering. Wordt de overeenkomst ontbonden door de verkoper, dan heeft deze vanaf dit ogenblik het recht om de producten aan derden te verkopen of er anders over te beschikken.

Indien de uiterste leveringsdatum op éénzijdig verzoek van de koper wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan één maand, dan kan de verkoper een bijkomend voorschot eisen om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Indien De koper de levering niet in ontvangst neemt binnen de bepaalde termijnen (inclusief binnen de twee weken na contactname door de logistieke dienstverlener van Auping, zullen bewaringskosten worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 10 EUR/m3 per maand, welke rechtstreeks aangerekend kunnen worden door de dienstverlener van Auping.

Eventueel ingeleverde oude bedden of matrassen kunnen worden meegegeven met de dienstverlener indien dat werd overeengekomen. Eventueel verbonden kosten kunnen rechtstreeks worden aangerekend door de dienstverlener.

Aan de dienstverlener verschuldigde bedragen kunnen op moment van de levering contant opgevraagd worden.

De consument zal de levering voor ontvangst tekenen op een online tool van de dienstverlener.

Art.6
Artikel 5 is evenwel niet van toepassing ingeval de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet voorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, en deze, binnen de veertien (14) dagen nadat deze kennis had van het bestaan van deze omstandigheden, en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de koper hiervan verwittigt. In dat geval kan de verkoper ofwel de levering uitstellen ofwel afzien van de levering. In dit geval heeft de koper als enige remedie de keuze tussen de tijdelijke levering van (een) evenwaardig(e) vervangingsproduct(en) indien dit wordt voorgesteld door de verkoper of een evenwaardige vervangingsaankoop.

Art.7
Indien de tijdelijke terbeschikkingstelling van het (de) vervangingsproduct(en) de drie (3) maanden overschrijdt, of ingeval van definitieve onmogelijkheid tot levering ten gevolge van overmacht, is de koop van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden, behalve indien schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Art. 8 – PLAATS VAN LEVERING
De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij op het adres van de koper zoals opgegeven bij de bestelling. De koper dient eventuele problemen met betrekking toegankelijkheid van de plaats van levering signaleren. Eventueel benodigde verhuislift kan georganiseerd worden via de dienstverlener van Auping. De klant dient dit aan te geven bij het contact met de dienstverlener voor de levering. Hij draagt als enige de verantwoordelijkheid voor niet gemelde problemen van toegankelijkheid en de koper kan aansprakelijk gesteld worden voor bijkomende kosten die hierdoor zijn veroorzaakt. Auping doet voor deze levering beroep op een derde partij en koper verbindt er zich dan ook toe om met deze derde partij in contact te treden en redelijkerwijs met deze derde partij samen te werken in functie van deze levering.

Auping zal daartoe de nodige contactgegevens van de koper met deze derde partij delen, conform de privacy policy van Auping (zie artikel 14) en de koper aanvaardt dat de dienstverlener met hem contact neemt in functie van de levering. De koper garandeert de veiligheid van de dienstverlener van Auping.

Art. 9 – KWALITEIT EN GEBREKEN
A. Definitie

De verkoper waarborgt dat de producten in overeenstemming zijn met het contract conform de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen. Elke niet-overeenstemming met deze gegevens wordt hierna ‘gebrek’ genoemd. Worden niet als gebrek beschouwd, verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het ‘werken’ van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de productsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

B. Verhaalmiddelen
Als er een gebrek is, heeft de koper uitsluitend recht op, naar keuze van de verkoper (tenzij in geval van toepassing van de wettelijke garantie inzake consumentenkoop conform artikel 12.1 waarbij de keuze voor de koper is) of de kosteloze herstelling of de vervanging. De verkoper maakt deze keuze gelet op: i) de waarde van de producten; ii) de ernst van het gebrek; iii) de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder ernstige overlast voor de koper. De koper heeft recht op prijsvermindering of ontbinding als herstelling of vervanging niet mogelijk is of als de verkoper ze niet uitvoert binnen een redelijke termijn. Enkel wanneer vervanging of herstel niet mogelijk is en wanneer het gebrek een nuttig gebruik van het product in de weg staat kan de koper de ontbinding vragen, in welk geval de koper de verkoper op een billijke manier moet vergoeden voor het reeds verkregen genot. Deze verhaalmiddelen vervallen indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt is door een fout of nalatigheid van de koper of een onzorgvuldige behandeling van/of onvoldoende zorg voor de geleverde producten, alsmede wanneer de producten niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming en de gebruiksaanwijzing van de verkoper. De koper heeft geen verhaal bij gebreken die hij kende of redelijkerwijze had moeten kennen bij het sluiten van de overeenkomst of als het gebrek voortvloeit uit materiaal door de koper gekozen.

C. Termijnen
De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek dat bestaat bij de aflevering van de producten en dat zich manifesteert binnen de 2 jaar na aflevering, behoudens tegenbewijs dat dit gebrek niet bestond bij de aflevering. De koper moet de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van het gebrek binnen de twee (2) maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. Gebreken welke bij het sluiten van de overeenkomst bestonden worden geacht niet te bestaan als de koper het gebrek kende of redelijkerwijs behoorde te kennen of als het gebrek voortvloeit uit materiaal geleverd door de koper aan de verkoper. Na de termijn van twee (2) jaar zijn de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Oud Burgerlijk Wetboek van toepassing.

D. Productwaarborg
In geval van gebrek wordt volgende garantie gegeven: i) gedurende de eerste twee (2) jaar na de levering heeft de koper in zijn hoedanigheid van consument het recht het product door de verkoper te laten herstellen of te laten vervangen door een identiek product conform de wettelijke garantie bij de verkoop aan consumenten zoals bepaald in artikel 1649bis Oud BW en volgende. Het herstellen, afhalen en terugbrengen gebeurt op kosten van de verkoper; In geval van aanvaarde levering buiten België kan dit een impact hebben op voorrijkosten bij uitvoering van de garantieverbintenissen van de verkoper en/of Auping. ii) voor bijkomende bijzondere garantiebepalingen wordt verwezen naar de garantiebepalingen van Auping (https://www.auping.com/nl-be/klantenservice/garantie). Deze bepalingen doen geen afbreuk aan huidig artikel en aan de overige wettelijke bepalingen terzake. De dienst na verkoop wordt in eerste instantie verzorgd door het door de koper gekozen Auping servicepunt. Auping zal daartoe de nodige contactgegevens van de koper met deze Auping partner delen, conform de privacy policy van Auping (zie artikel 14) en de koper aanvaardt dat de dienstverlener met hem contact neemt in functie van de levering. De koper garandeert de veiligheid van de dienstverlener van Auping.

Art.10 – EIGENDOMSOVERDRACHT
De eigendomsoverdracht gebeurt op het moment van de volledige betaling (ontvangst op de rekening van verkoper). Tot dat moment behoudt Auping de eigendomsrechten met betrekking tot de producten, zelf na levering. Zolang de producten niet geleverd zijn, valt elk risico wegens verlies of beschadiging ten laste van de verkoper, vanaf datum van de levering (drempel van de woning van de koper) gaan deze risico’s over op de koper (niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud van Auping.

Art.11 – BETALING
De betaling van de producten geschiedt contant ten laatste bij de levering, behoudens een uitdrukkelijk afwijkende vermelding op de bestelbon of de factuur. Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van 1% per maand met als minimum de wettelijke intresten. Bovendien zal, indien de betaling niet gebeurd is binnen de veertien (14) dagen na een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de aankoopprijs, met een minimum van 40 EUR, dit alles onverminderd de bovenvermelde intresten.

Art.12 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het Belgische recht zal van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden en de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zullen ingeval van conflict bevoegd zijn.

Art.13 – SCHADEVERGOEDINGEN
Indien de koper de overeenkomst verbreekt of de goederen niet in ontvangst neemt, is hij verplicht de geleden en bewezen schade van verkoper te vergoeden.

Art. 14 – PERSOONSGEGEVENS
De verkoper behandelt de beschikbaar gestelde gegevens van de koper conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 en legt dezelfde verplichting op aan haar partners betrokken bij deze verkoop. De volledige privacyverklaring is te consulteren via https://www.auping.com/nl-be/klantenservice/privacy.