Menu Search

Auping Algemene Leveringsvoorwaarden Webshop

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van Auping
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van Auping bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: Koninklijke Auping B.V. (hierna ook: "Auping");

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

Naam ondernemer: Koninklijke Auping B.V.
Handelend onder de naam: Webshop Auping
KvK-nummer:  38016729

Btw-nummer: NL006036673B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Auping en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Auping en Consument.

2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Auping voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Auping zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Auping gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Auping niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Auping onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Auping is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ongedaan maken.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Auping passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Auping  voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Auping daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Auping kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Auping op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Auping zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Auping het telefoonnummer en het emailadres waar de Consument met klachten terecht kan alsmede informatie over de bereikbaarheid van
                de klantenservice;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of de dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Auping mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Auping mag, mits zij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten:

3. De Consument kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Auping mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:

4. Indien Auping de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

5. Indien Auping de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Auping hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Auping.  Het enkel terugzenden van het product zonder verklaring of toelichting dat de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht is onvoldoende.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Auping. Dit hoeft niet als heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Auping verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Consument het door Auping in rekening te brengen bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Auping is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle Aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van Auping bij herroeping

1. Als Auping de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Auping de Consument na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. Auping vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Auping in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Auping aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. Auping gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Auping de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Auping kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Auping dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Auping geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten en/of diensten door Auping worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

b. de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Auping de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Auping dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. Auping staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Auping er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Auping, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Auping kan doen gelden indien Auping is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Auping, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. Auping zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Auping kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Auping geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Auping het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Auping tot het moment van in ontvangstneming van het product of de producten door de Consument of door een vooraf aangewezen en aan Auping bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Artikel 14 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Auping te melden.

4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Auping is gewezen op de te late betaling en Auping de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Auping gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Auping kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten worden pas eigendom van de Consument, zodra hij aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de betreffende overeenkomst(en), inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen is Auping op ieder moment gerechtigd de producten terug te nemen.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. Auping beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Auping.

3. Bij Auping ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Auping binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De Consument dient Auping in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17. Verwerking persoonsgegevens

1. Wanneer de Consument met Auping contracteert, contactgegevens beschikbaar maakt, of anderszins informatie deelt met of inzichtelijk maakt voor Auping, kan het zo zijn dat Auping van de Consument persoonsgegevens verwerkt. Auping doet dit in overeenstemming met de wet en meer in het bijzonder zoals uitgelegd in het Auping Privacy Policy dat online raadpleegbaar is.

2. Op de Consument rust de verplichting om ervoor te zorgen dat de hem betreffende, aan Auping verstrekte persoonsgegevens juist, accuraat en up-to-date zijn.

Artikel 18 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Alle aansprakelijkheid van Auping jegens de Consument is beperkt tot nakoming van de garantieverplichtingen zoals opgenomen in de garantievoorwaarden die op te website te raadplegen en te downloaden zijn.

2. Auping is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de Consument of derden van de producten, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor Auping aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie danwel uit hoofde van productenaansprakelijkheid.

3. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van Auping of door ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.         

4. Indien Auping ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de Overeenkomst op afstand c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Consument haar volledig vrijwaren.

5. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in lid 1, 2, 3 en 4 van dit artikel op Auping toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 1 miljoen euro per schadegeval en maximaal € 2 miljoen per kalenderjaar.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel  20 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Auping en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Zwolle, onverminderd het recht van de Consument om de zaak aan te brengen bij de rechtbank in het arrondissement waar hij woonachtig is.

Klik hier om de voorwaarden in pdf te downloaden