Menu Search

Auping Privacy Policy

Koninklijke Auping bv (gevestigd aan de Maagdenburgstraat 26, 7421 ZC te Deventer, telefoonnummer 0570-681820, e-mailadres info@auping.nl) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft en die wij van u verzamelen vertrouwelijk wordt behandeld. Koninklijke Auping bv zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Koninklijke Auping bv gebruikt de verzamelde gegevens om de bezoekers van haar site de volgende diensten te leveren:

  • van bezoekers die gebruik maken van de Matrasadviseur verzamelen en verwerken wij lengte, gewicht, postuur, allergieën, fysieke klachten, lichaamstemperatuur, persoonlijke voorkeuren en e-mailadres om ze van een persoonlijk matrasadvies te kunnen voorzien en deze indien gewenst toe te mailen; 
  • van bezoekers die hun product registreren verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en aangeschafte producten om gratis verlengde garantie te kunnen geven;
  • van bezoekers die een Mijn Auping Account aanmaken, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres en wachtwoord om de website te personaliseren; 
  • van bezoekers die een bericht sturen via ons contactformulier, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van het bericht, om de betreffende vraag of klacht te behandelen; 
  • van bezoekers die een Auping-product kopen, verwerken wij gegevens om de financiële transactie te kunnen uitvoeren (zoals IBAN of creditcardgegevens);
  • van bezoekers en gebruikers van Auping-producten die daar toestemming voor hebben gegeven of waarmee reeds een bestaande klantrelatie bestaat, gebruiken wij het e-mailadres om ze te informeren over Auping-producten, hun bestellingen, en over speciale aanbiedingen en acties. 

Indien u niet langer wenst dat Koninklijke Auping bv uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden gebruikt, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@auping.nl. Uw gegevens worden dan, indien wij hiertoe wettelijk gehouden zijn, verwijderd.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen derde partijen gebruiken om onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan partijen die zich bezighouden met het afhandelen van financiële transacties, hosting providers, applicatieproviders en andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken. Dergelijke partijen zullen onder onze verantwoordelijkheid handelen als bewerkers van Koninklijke Auping bv, en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens in acht te nemen.

Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of op last van de rechter, daaronder begrepen een handhavende autoriteit. Ook met het oog op het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld direct-marketing-activiteiten, het opsporen of tegengaan van (mogelijke) strafbare feiten of het verdedigen van onze rechten en behartigen van onze belangen, kunnen wij gegevens aan derden verstrekken, e.e.a. slechts voor zover de wet dit toestaat.

Doorgifte van data

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen in Nederland. Als persoonsgegevens door of ten behoeve van onze diensten in derde landen worden verwerkt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Inzage in uw persoonsgegevens

U mag ons met redelijke tussenpozen om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Stuur hiervoor een e-mail naar info@auping.nl. Indien u een Mijn Auping Account heeft, kunt u uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site.

Klacht

Indien daarvoor een gegronde reden bestaat, kan een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Cookies

Het kan zo zijn dat wij, of onze dienstverleners, van u persoonsgegevens verwerken wanneer cookies worden geplaatst via onze website of app. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen wij naar ons Cookie Policy op onze website.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op het verlenen van onze diensten, het soort persoonsgegevens, en onze gerechtvaardigde belangen die daarmee verband houden.

Algemeen

Koninklijke Auping bv kan dit privacy statement te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy statement. Dit privacy statement is aangepast op 19-10-2016. Als u vragen heeft met betrekking tot dit privacy statement, kunt u zich richten tot klantenservice@auping.nl